STATUTEN INTERNATIONAL MAHA KUNDALINI TANTRA TEACHERS ASSOCIATION


NAAM EN STATUTAIRE ZETEL
Artikel 1: Vorm, naam, zetel en duur
1. De internationale non-profit organisatie heeft de naam International Maha Kundalini Tantra
Teachers Association afgekort 'IMKTTA'. De volledige naam alsook de afkorting kunnen afzonderlijk
worden gebruikt.
2. IMKTTA is de beroepsvereniging van gecertificeerde Maha Kundalini Tantra Docenten.
3. 'Maha Kundalini Tantra' afgekort MKT. De volledige naam alsook de afkorting kunnen afzonderlijk
worden gebruikt.
4. De vereniging is ingeschreven in het register van de Kamer van Koop handel en heeft haar zetel in de
gemeente Bergen, Noord-Holland, Nederland.
5. De grondlegger van de vereniging is Daniël Yuno.
6. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.


DOELSTELLING
Artikel 3: Doel
De vereniging heeft geen winstoogmerk en heeft als belangrijkste doelstellingen:
1. Het uitdragen van de leer van Maha Kundalini Tantra zoals onderwezen door Daniël Yuno en het
handhaven van de door hem gestelde onderwijsnormen en waarden.
2. Bekendheid geven aan Maha Kundalini Tantra in Nederland en het bevorderen van de ontwikkeling
van het beroep.
3. Maha Kundalini Tantra op zowel landelijk als internationaal niveau vertegenwoordigen.
4. Het behartigen en vertegenwoordigen van de beroepsbelangen van haar leden.
5. Het bewaken, handhaven en verbeteren van de kwaliteit van het Maha Kundalini Tantra onderwijs,
Maha Kundalini Tantra gecertificeerde docentenopleidingen en Maha Kundalini tantra cursussen en
-lessen wereldwijd.
6. Het bevorderen en bewaken van de deskundige uitoefening en verantwoorde toepassing van de
Maha Kundalini Tantra-technieken en begeleiding.
7. Het bieden van voorzieningen voor het geven van onderricht in de grondbeginselen van Maha
Kundalini Tantra zoals die bepaald zijn door Daniël Yuno.
8. Het (helpen) organiseren van bijeenkomsten, conventies, lezingen, lessen, workshops, retraites en
opleidingen op het gebied van Maha Kundalini Tantra.
9. Toelating en bewaking van het gebruik van de logo's van IMKTTA en van het Maha Kundalini Tantra
logo.
10. Het bevorderen van communicatie, begrip en solidariteit tussen de beoefenaars van Maha Kundalini
Tantra wereldwijd.
11. Het bijhouden van een internationale lijst van geaccrediteerde Maha Kundalini Tantra Docenten.
12. Het bijhouden van een internationale lijst van geaccrediteerde Maha Kundalini Tantra Docenten die
beoefenaars trainen tot Maha Kundalini Tantra-docent.
13. Het bevorderen van studie, onderzoek en de toepassing van de genezende werking van
Maha Kundalini Tantra met als doel het verhogen van het algehele mentale en spirituele welzijn
alsmede het publiceren van relevante onderzoeksresultaten op dit gebied.
14. Bijdragen aan eenheid en harmonie in en tussen mensen en tussen mens en natuur.
15. Het verenigen van mensen i.p.v. het creëren van verdeel en heers tussen mensen.
16. Bewust toepassen van zorg, vriendelijkheid, het geven, het delen en compassie als een manier van
leven.
17. Ondersteunen, verbinden met, manifesteren en committeren aan de Universele Verklaring van de
rechten van de mens (d.d. 10 december 1948).
18. De uitvoering van alle andere gedragingen en handelingen die verband houden met en
ondersteuning bieden aan het bovenstaande in de ruimste zin.


GEBRUIK VAN HET LOGO
Artikel 4
1. IMKTTA is eigenaar van de logo's IMKTTA en MKT.
2. Gebruik van het logo is alleen toegestaan onder de voorwaarden zoals hieronder beschreven.
Toestemming voor gebruik van het logo geldt in principe voor onbepaalde tijd tenzij Daniël Yuno
en/of het Bestuur anders beslist.
3. Het Logo mag uitsluitend worden gebruikt in relatie tot Maha Kundalini Tantra-activiteiten.
4. Het logo mag niet worden gebruikt voor elk ander doeleinde zonder toestemming vooraf van het
Bestuur.
5. De toestemming voor het gebruik van het Logo wordt per onmiddellijke ingang ingetrokken indien:
a. lidmaatschap IMKTTA is beëindigd;
b. het gebruik van het logo strijdig is met de doelstellingen en het imago van de IMKTTA;
c. de gebruiker van het logo naar het oordeel van de IMKTTA niet voldoet aan de eisen van
kwaliteit en imago die door het gebruik van het logo worden gesuggereerd.
6. De rechten op het logo zijn voorbehouden aan IMKTTA


LIDMAATSCHAP
Artikel 4
1. Elke gecertificeerde Maha Kundalini Tantra docent kan lid worden van IMKTTA na goedkeuring door
Daniël Yuno en /of de Raad van Bestuur.
2. De vereniging bestaat uit leden die Maha Kundalini Tantra Docenten zijn.
Een docent kan lid worden als hij of zij in het bezit is van een geldig certificaat. Het certificaat moet
zijn afgegeven door IMKTTA. Het lid heeft de jaarlijkse contributie betaald.
3. Een aanvraag voor het lidmaatschap hoort te worden gedaan in een door Daniël Yuno en/of de Raad
van Bestuur goedgekeurde wijze. Daniël Yuno en/of de Raad van Bestuur kan, naar eigen
goeddunken. een ieder het lidmaatschap weigeren.
4. Alle leden zijn verplicht de jaarlijkse contributie te betalen.
5. Het lidmaatschap is persoonlijk en dus niet overdraagbaar.
Artikel 5 Beëindiging lidmaatschap
1. Lidmaatschap eindigt in de volgende gevallen:
a. bij overlijden van het lid
b. door opzegging door het lid
c. door beëindiging door IMKTTA
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een
kalenderjaar. Opzegging geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een
opzeggingstermijn van ten minste vier kalenderweken. Indien een opzegging niet tijdig heeft
plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar.
Het lid kan echter zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun
verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld, tenzij het een
wijziging betreft van de geldelijke rechten en verplichtingen;
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een
andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan eveneens slechts tegen het einde van een
verenigingsjaar bestuur worden gedaan:
a. wanneer een lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, twee maanden voor het
einde van het lopende verenigingsjaar niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de
vereniging over het lopende verenigingsjaar heeft voldaan;
b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de
statuten voor het lidmaatschap worden gesteld. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk
en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier kalenderweken. Indien een
opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het
eerstvolgende kalenderjaar. De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het
lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd
het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de
redenen.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals onder meer in het geval dat,
ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het
lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, onder
opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de
kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. De algemene
vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met
een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor
het geheel door het lid verschuldigd, tenzij Daniël Yuno en/of het bestuur anders beslist. Het bestuur
kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur nader te bepalen
periode. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene vergadering. van overeenkomstige
toepassing.
6. Na het beëindigen van het lidmaatschap is het lid verboden om nog langer het logo van de IMKTTA
en MKT te gebruiken en deze te verwijderen van zijn/haar website en al het andere digitale of
drukwerk met betrekking tot zijn/haar relatie met IMKTTA en/of Maha Kundalini Tantra onderricht.


RAAD VAN BESTUUR
Artikel 6
1. Raad van Bestuur zal bestaan uit niet minder dan twee natuurlijke personen. Uit zijn midden wordt
een voorzitter en een penningmeester aangewezen.
Artikel 7
1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de vereniging en het bereiken van haar
doelstellingen. De Raad van Bestuur beslist over het beleid van de vereniging en zal dit beleid ten
uitvoer brengen in overeenstemming met de genoemde doelstellingen.
2. De Raad van Bestuur is bevoegd personeel in te huren indien zij dit nodig acht ter ondersteuning van
haar leidinggevende taken. De Raad van Bestuur bepaalt de functieomschrijving, taken en
vergoeding voor nieuw personeel.
3. De Raad van Bestuur kan juridische en financiële experts inhuren ter ondersteuning van haar
bestuurlijke taken voor de vereniging.
4. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
5. De autoriteit van de vertegenwoordiging komt toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de
penningmeester, of de secretaris met de penningmeester.
6. De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid van de vertegenwoordiging in het schrijven. Dit geldt
ook voor de voorzitter van de secretaris en de penningmeester of alleen de secretaresse met
penningmeester. Het moet duidelijk zijn dat dergelijke vertegenwoordiging slechts macht heeft over
bank-saldi wanneer een schriftelijke bevestiging een dergelijke macht duidelijk beschrijft.
7. De Raad van Bestuur draagt zorg voor de juistheid van de financiële gegevens en presenteert een
getrouw beeld van de activa, de passiva en de financiële situatie. De rekeningen horen een getrouw
beeld van zaken van de vereniging weer te geven.


BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
Artikel 8
1. Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met eenendertig december van het
zelfde jaar.
2. Aan het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de vereniging afgesloten. Daaruit worden
door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar
opgemaakt, welke jaarstukken binnen twee maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur
worden aangeboden.
3. Het bestuur laat de boeken van de vereniging onderzoeken door een externe deskundige die van zijn
bevindingen aan het bestuur verslag doet.
4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld nadat het heeft kennis genomen van het door
de externe deskundige uitgebrachte verslag.
Artikel 9
1. De artikelen van de statuten mogen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Raad van
Bestuur.


© DaniëL Yuno All rights reserved