Beroepscode


 

GEDRAGSCODE VOOR MAHA KUNDALINI TANTRA™ DOCENTEN

 

1. De Maha Kundalini Tantra Docent dient in de uitoefening van zijn beroep te handelen naar de inhoud en de geest van de gedragscode.

2. De Maha Kundalini Tantra Docent wijdt zichzelf aan het behoud van onberispelijke normen van vakbekwaamheid en integriteit.

3. De Maha Kundalini Tantra Docent wijdt zichzelf aan het bestuderen, onderwijzen, verspreiden en uitdragen van de manier van leven van Maha Kundalini Tantra volgens de leer van DaniëL Yuno.

4. De Maha Kundalini Tantra Docent als lid van de beroepsvereniging zal zich blijven bekwamen in de leer zoals onderwezen door DaniëL Yuno.

5. De Maha Kundalini Tantra Docent hoort te leven volgens en in harmonie te zijn met de leer van Maha Kundalini Tantra en gebruikt zijn/haar leven als een praktisch voorbeeld voor alle mensen.

6. Van de Maha Kundalini Tantra Docent wordt verwacht dat hij/zij onderwijst met goodwill en respect voor allen en vanuit het uitgangspunt van energetische eenheid van al dat bestaat op zowel fysiek, mentaal als spiritueel niveau.

7. De Maha Kundalini Tantra Docent accepteert zonder oordeel en zal al zijn/haar leerlingen gelijk behandelen ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, afkomst, etniciteit, religieuze- en/of levensovertuiging. Ook leerlingen met een fysieke beperking worden aanvaard mits de vaardigheden van de docent dit toelaat.

8. De Maha Kundalini Tantra Docent zet zich in voor het verbeteren van de algehele gezondheid en het welzijn van zijn/haar leerlingen. Daarnaast handelt de Maha Kundalini Tantra Docent met respect voor de rechten en meningen van zijn/haar leerlingen.

9. De Maha Kundalini Tantra Docent is waarachtig en oprecht in al zijn/haar handelingen en intenties aangaande zijn/haar leerlingen.

10. De Maha Kundalini Tantra Docent zal alle leerlingen begeleiden waarbij hij/zij bewust is van de verschillende unieke individuele behoeften.

11. De Maha Kundalini Tantra Docent zal zich onthouden van het geven van medisch advies of adviezen die als zodanig kunnen worden opgevat, tenzij hij/zij de medische bevoegdheid heeft.

12. De Maha Kundalini Tantra Docent weigert een professionele relatie aan te gaan of voort te zetten wanneer hij/zij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de uitvoering hem in conflict zal brengen met de Gedragscode.

13. De Maha Kundalini Tantra Docent voorkomt iedere vorm van seksuele intimidatie van en naar de leerlingen.

14. Elke seksuele handeling tussen de docent en een leerling binnen de context leerling-docent-relatie hoort expliciet het doel te dienen van de leer van Maha Kundalini Tantra.

15. Iedere seksuele handeling in de privé-sfeer en buiten de lestijden tussen de docent en een leerling hoort duidelijk begrepen te worden en dient door beide partijen met wederzijds goedvinden te worden uitgevoerd waarbij de leerling vooraf schriftelijk zijn/haar instemming geeft en deze verklaring ondertekend.

16. Een duale relatie bestaat wanneer een student en docent in wederzijds contact met elkaar zijn buiten de context van de leerling-docent-relatie. De Maha Kundalini Tantra Docent is bijzonder waakzaam en gevoelig voor mogelijke complicaties bij een duale relatie waar deze van nature intiem is.

17. De Maha Kundalini Tantra Docent is bewust van een mogelijke behoefte van sommige leerlingen een relatie in de privé-sfeer met de docent te willen aangaan. De Maha Kundalini Tantra Docent is bijzonder waakzaam en aandachtig in zijn handelen om mogelijk misbruik van deze behoefte te voorkomen.

18. De Maha Kundalini Tantra Docent is bewust van de invloed van zijn autoriteit en zijn invloed op de leerling en zal alles in het werk stellen om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van het vertrouwen van de leerling en een mogelijke afhankelijkheid van de leerling ontstaat. In plaats daarvan zal de docent voortdurend de leerling blijven aanmoedigen en begeleiden om zijn/haar innerlijke bron van wijsheid te vinden

19. De Maha Kundalini Tantra Docent zal nooit zijn/haar mening opleggen aan de leerlingen, maar juist het recht aanmoedigen dat een ieder heeft om zijn of haar kijk op de wereld, ideeën en visies te manifesteren, tenzij deze meningen worden geforceerd op anderen of discriminerend of kwetsend naar een ander zijn. Tegelijkertijd hoort de Maha Kundalini Tantra Docent zijn/haar leerlingen te informeren en bewust te maken dat Maha Kundalini Tantra een transformatie van de persoonlijkheid, inclusief verandering van levensvisie en mentaliteit tot gevolg kan hebben. Wanneer een leerling niet open staat voor verandering of weerstand toont tegen de leer van Maha Kundalini Tantra, tegen de docent of(een) mede-leerling(en), dan is de Maha Kundalini Tantra Docent vrij deze leerling te weigeren een (verdere) leerling-docent-relatie aan te gaan en, indien mogelijk, tot een inschikkelijke manier te komen de leerling-docent-relatie te beëindigen.

20. Indien mogelijk zal de Maha Kundalini Tantra Docent de leerling helpen bij het vinden van een andere Maha Kundalini Tantra Docent wanneer de leerling-docent-relatie in opspraak is geraakt.

21. Informatie van en over leerlingen wordt vertrouwelijk behandeld en hoort op een professionele manier beheerd te worden; documentatie dient op een beveiligde locatie te worden bewaard.

22. Elke reclame of publiciteit voor Maha Kundalini Tantra in welk medium dan ook, hoort van een professionele standaard te zijn en mag alleen worden gebaseerd vanuit persoonlijke ware ervaring van de docent.

23. Het is de Maha Kundalini Tantra Docent als actief lid van de beroepsvereniging IMKTTA toegestaan de handelsmerken, zoals door DaniëL Yuno geregistreerd bij het Europese octrooi- en merkenbureau, te gebruiken.

24. Elke publicatie betreft Maha Kundalini Tantra-activiteiten in welk medium dan ook, hoort gebruik te maken van het officiële Maha Kundalini Tantra Logo en deze te bevatten.

25. De Maha Kundalini Tantra Docent verleent hulp en steun aan collega’s, studenten en supervisanten om ertoe bij te dragen dat zij het beroep professioneel kunnen uitoefenen. Hij/zij onthoudt zich van gedragingen die hen daarin kunnen schaden.

26. De Maha Kundalini Tantra Docent stelt zich tolerant op tegenover andere Maha Kundalini Tantra Docenten en andere tantrische scholen, methoden en tradities.

27. De Maha Kundalini Tantra Docent onthoudt zich van gedragingen die het vertrouwen in het vakgebied, de beroepsgroep of individuele collega’s kunnen schaden.

28. Veroordeling of het uiten van kritiek betreft andere spirituele paden in het openbaar, in de media, in een groep of klas door de Maha Kundalini Tantra Docent, wordt niet geaccepteerd, aangemoedigd of getolereerd. Zonder weerstand, maar met een respectvolle houding ten opzichte van de leden van de beroepsvereniging IMKTTA Association en alle levende wezens wordt te allen tijde gehandhaafd.

29. Het is een Maha Kundalini Tantra Docent vanuit zijn hoedanigheid als lid van de beroepsvereniging IMKTTA niet toegestaan om politieke, sociale en/of religieuze dogma’s te publiceren of te verspreiden.

30. Elk lid die deze Gedragscode op welke wijze dan ook schendt, kan intrekking van het lidmaatschap van IMKTTA of schorsing tot gevolg hebben.

 

All Rights Reserved © DaniëL Yuno – Maha Kundalini Tantra 2016


    Oprichter Maha Kundalini Tantra Nederland - DaniëL Yuno

    

 

    www.kundalinitantra.org