algemene voorwaarden oneness tantra


Artikel 1 Definities


1. Oneness Tantra, de wederpartij van de klant, gevestigd in Hilversum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69773734.
2. Klant: de natuurlijke – of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Oneness Tantra en/of deelneemt aan de trainingen en/of workshops.
3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Oneness Tantra en de klant.
4. Workshop: alle workshops die Oneness Tantra verzorgt.
5. Trainingen: alle jaarlijkse of halfjaarlijkse trainingen die Oneness Tantra geeft.
6. Diensten: alle diensten van Oneness Tantra.
7. Website: de website van Oneness Tantra. Bereikbaar via: http://www.oneness-tantra.nl
8. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.


Artikel 2 Toepasselijkheid


1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, trainingen, workshops en diensten.
2. Door (online) inschrijving voor een training, workshop of door gebruik te maken van de diensten van Oneness Tantra aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
3. Wanneer de klant zonder commentaar een overeenkomst aanvaardt waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen, gaat hij akkoord met de toepassing van deze algemene voorwaarden.
4. Eventuele algemene voorwaarden van een klant en/of derde zijn niet van toepassing.
5. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten waarvoor Oneness Tantra voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
6. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerder bepalingen van de algemene voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
8. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
9. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven deze voorwaarden en de overeenkomst voor het overige in stand. De betreffende bepaling zal vervangen worden door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.
10. Indien Oneness Tantra niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of
dat Oneness Tantra in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
11. Oneness Tantra heeft het recht deze algemene voorwaarden (eenzijdig) te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen zullen 3 weken voordat deze van kracht worden medegedeeld worden. De klant gaat ermee akkoord dat zij aan de gewijzigde algemene voorwaarden gebonden is, indien zij na de kennisgeving van de diensten van Oneness Tantra gebruik (blijft) maakt.


Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst


1. Een overeenkomst tussen Oneness Tantra en de klant komt tot stand op het moment dat de klant zich inschrijft voor een workshop, training of gebruik maakt van de diensten van Oneness Tantra.
2. Ook is sprake van een overeenkomst indien Oneness Tantra op verzoek van de klant start met de uitvoering van haar werkzaamheden en/of diensten.
3. Inschrijving voor een training of workshop vindt plaats door middel van het volledig invullen van het contactformulier op de website. Het contactformulier is toegankelijk via: https://www.oneness-tantra.nl/contact/
4. Wanneer een contactformulier onvolledig en/of onduidelijk is, zal Oneness Tantra de klant hierover informeren.
5. De inschrijving voor een workshop is pas definitief indien de klant het volledige factuurbedrag betaald heeft. Zolang de klant het factuurbedrag voor de workshop niet betaald heeft, is de inschrijving niet definitief.
6. Oneness Tantra behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van reden, een training of workshop te annuleren of deelname van een klant te weigeren.
7. Alleen schriftelijke afspraken of toezeggingen gelden. Aan mondelinge of telefonische afspraken en toezeggingen kunnen partijen geen rechten ontlenen.
8. Indien een overeenkomst telefonisch is aangegaan, komt deze pas tot stand nadat deze door Oneness Tantra schriftelijk is bevestigd.


Artikel 4 Uitvoering overeenkomst


1. Alle overeenkomsten, trainingen en workshops worden door Oneness Tantra naar beste en eigen inzicht en vermogen uitgevoerd resp. verzorgd.
2. Alle Trainingen, workshops en diensten worden verzorgd resp. uitgevoerd in overeenstemming met de beroepscode van International Maha Kundalini Tantra Teachers Association.
3. Indien de goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft Oneness Tantra het recht om werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
4. Oneness Tantra kan niet garanderen dat zij het overeengekomen gewenste resultaat behaalt. Oneness Tantra heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De inspanningsverplichting houdt in dat Oneness Tantra niet kan garanderen dat de gewenste resultaten (daadwerkelijk) behaald worden.
5. Oneness Tantra heeft het recht om klanten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een training of workshop verhinderen of verstoren van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting geeft geen recht op terugbetaling van reeds betaalde gelden.


Artikel 5 Informatieverstrekking en medewerking klant


1. De klant dient alle gegevens, materialen en informatie, waarvan Oneness Tantra aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig en juist aan Oneness Tantra te verstrekken.
2. Indien de klant de benodigde of gevraagde gegevens, materialen of informatie niet, niet tijdig of niet juist aan Oneness Tantra verstrekt, dan heeft Oneness Tantra het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit vertraging voortvloeiende kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen bij de klant.
3. De klant staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Oneness Tantra verstrekt gegevens, materialen of informatie.
4. De klant is verplicht om eventuele blessures, zwangerschap, lichamelijke, emotionele of psychische klachten te melden aan Oneness Tantra.
5. Van de klant wordt volledige inzet en deelneming vereist gedurende de trainingen en/of workshops. Indien anders met de docent schriftelijk of per e-mail is afgesproken kan een klant een les missen.
6. Oneness Tantra heeft het recht om tijdens een workshop en/of training een klant per direct van deelneming van een workshop en/of training uit te sluiten. Dit recht bestaat in ieder geval indien Oneness Tantra het veiligheidsgevoel van andere klanten en/of de docent beschermt dient te worden. Deze beslissing wordt gemaakt indien een klant onpasselijk gedrag vertoont waardoor het leerproces of veiligheidsgevoel van anderen klanten en/of de docent in het geding komen of dat door dit gedrag de docent haar les niet meer naar behoren kan geven. Bij uitsluiting van deelneming aan een workshop en/of training vindt er geen restitutie plaats.


Artikel 6 Workshops


1. Onderstaande (aanvullende) bepalingen zijn van toepassing op alle workshops die Oneness Tantra aanbiedt.
2. Oneness Tantra heeft het recht om een klant, zonder opgaaf van redenen, te weigeren voor een workshop.
3. Het totaalbedrag van een workshop dient voor aanvang van de workshop volledig betaald te zijn. Zolang het totaalbedrag niet betaald is, is de reservering voor de workshop niet definitief en kan de klant niet deelnemen aan de workshop.
4. Een aanmelding is pas definitief nadat de klant het volledige bedrag voldaan heeft. Bij niet tijdige betaling heeft Oneness Tantra het recht om de aanmelding te laten vervallen.
5. Annulering dient per e-mail te geschieden.
6. Oneness Tantra heeft het recht om de inhoud, datum en/of locatie te wijzigen, zonder daarbij schadeplichtig te zijn.
7. De klant is verplicht om eventuele blessures, zwangerschap, lichamelijke, emotionele of psychische klachten te melden aan Oneness Tantra.
8. Van de klant wordt volledige inzet en deelneming vereist gedurende de workshop.
9. In principe vinden workshops plaats op een door Oneness Tantra aangewezen (externe) locatie, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
10. Indien een workshop gegeven wordt op een door de klant gekozen locatie dan dient de klant deze locatie en de gewenste faciliteiten kosteloos ter beschikking te stellen aan Oneness Tantra.
11. Om de kwaliteit van een workshop te bewaken is Oneness Tantra gerechtigd het aantal maximum deelnemers te bepalen.
12. Indien een workshop te weinig deelnemers heeft, is Oneness Tantra gerechtigd om de workshop te annuleren.
13. Deelname aan de workshops geschiedt volledig op eigen risico van de klant.


Artikel 7 Trainingen


1. Onderstaande (aanvullende) bepalingen zijn van toepassing op alle trainingen die Oneness Tantra aanbiedt.
2. De duur van de trainingen is 6 maanden (halfjaarlijkse training) of 12 maanden (jaarlijkse training).
3. Gemiste lessen van training kunnen niet ingehaald worden. Indien een klant een les mist dan vindt er geen restitutie plaats.
4. Bij een betalingsachterstand is Oneness Tantra gerechtigd om deelname aan de lessen op te schorten totdat de betalingsachterstand is beëindigd. De klant heeft dan geen recht op restitutie van de eventuele gemiste lessen.
5. Oneness Tantra heeft het recht om een klant, zonder opgaaf van redenen, te weigeren voor een training.
6. De klant is verplicht om eventuele blessures, zwangerschap, lichamelijke, emotionele of psychische klachten te melden aan Oneness Tantra.
7. Van de klant wordt volledige inzet en deelneming vereist gedurende de lessen. Indien anders met de docent schriftelijk of per e-mail is afgesproken kan een klant een les missen.
8. Indien Oneness Tantra een training annuleert dan wordt het volledige bedrag teruggestort.
9. Oneness Tantra heeft het recht om de inhoud van een training te wijzigen zonder dat zij schadeplichtig is. Ook heeft Oneness Tantra het recht om de data en/of locatie van de lessen van een training tussentijds te wijzigen. De klant wordt hierover per e-mail geïnformeerd.
10. In principe vinden trainingen plaats op een door Oneness Tantra aangewezen (externe) locatie, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
11. Indien een training gegeven wordt op een door de klant gekozen locatie dan dient de klant deze locatie en de gewenste faciliteiten kosteloos ter beschikking te stellen aan Oneness Tantra.
12. Om de kwaliteit van een training te bewaken is Oneness Tantra gerechtigd het aantal maximum deelnemers te bepalen.
13. Deelname aan de training geschiedt volledig op eigen risico van de klant.


Artikel 8 Annuleringsvoorwaarden


1. Op alle trainingen, workshops, lessen en retraites zijn onderstaande annuleringsvoorwaarden van toepassing.
2. Een aanmelding is pas definitief nadat de klant het inschrijfgeld volledige heeft betaald. Bij niet tijdige betaling heeft Oneness Tantra het recht om de aanmelding te laten vervallen.
3. Wanneer de klant afziet van deelname aan een training, retraite, workshop of andersoortige activiteit, heeft hij geen recht op teruggave van de aanbetaling en/of inschrijfgeld. Ook heeft de klant geen recht op deelname aan een vervangende activiteit.
4. Voor workshops gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
- Kosteloze annulering is mogelijk tot 14 dagen voor aanvang van de workshop;
- Annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de workshop: 100% van het totale factuurbedrag.
5. Voor jaartrainingen en retraites gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
- Tot 60 dagen voor aanvang: kosteloze annulering.
- Tot 40 dagen voor aanvang: bedragen de annuleringskosten 25%;
- Tot 21 dagen voor aanvang: bedragen de annuleringskosten 50%;
- Binnen 3 weken voor aanvang: bedragen de annuleringskosten 100%.

- Bij stoppen tijdens de training: blijft de betalingsverplichting in stand d.w.z. 100% van het totale factuurbedrag.
6. Indien Oneness Tantra een locatie heeft gehuurd en deze niet meer kosteloos geannuleerd kan worden dan is Oneness Tantra gerechtigd deze extra kosten volledig in rekening te brengen bij de klant.
7. De annulering moet altijd schriftelijk per brief of e-mail worden gedaan. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel van de brief of e-maildatum.
8. Wanneer de klant een workshop, lezing, lessen, retraite of jaartraining annuleert dan krijgt hij binnen 30 dagen na annulering het bedrag minus de eventuele annuleringskosten terug.
9. Wanneer een klant niet zelf kan deelnemen aan een retraite of workshop dan kan hij zich laten vervangen door een andere persoon, mits de klant de gegevens van de vervanger uiterlijk 1 dag voor aanvang van de activiteit per e-mail heeft doorgegeven aan Oneness Tantra.
10. Inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd en is in geval van annulering verschuldigd als annuleringskosten.


Artikel 9 Betaling en incassokosten


1. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij iets anders is overeengekomen in de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.
2. Betaling van de factuur kan middels bankoverschrijving en/of contant.
3. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.
4. Oneness Tantra verstuurt haar facturen digitaal.
5. Indien de klant niet tijdig betaalt is de klant van rechtswege in verzuim en heeft Oneness Tantra het recht, nadat zij klant ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van complete betaling over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen
6. Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de klant. In ieder geval is de klant incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden berekend in overeenstemming met hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
7. Indien Oneness Tantra hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van de klant. Evenals eventuele gemaakte gerechtelijke – en executiekosten.
8. De klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
9. Gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats: alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij Oneness Tantra open staan.
10. In geval liquidatie, faillissement, beslag en/of surseance van betaling van de klant zijn alle vorderingen van Oneness Tantra op de klant onmiddellijk opeisbaar.
11. Betaling in termijnen is alleen toegestaan indien dit vooraf is overeengekomen met Oneness Tantra. Indien een klant een betalingstermijn niet tijdig voldaan heeft, dan komt de betaling in termijnen daarmee te vervallen en dient de klant de resterende termijnen ineens te betalen.
12. Wanneer een klant niet op tijd betaalt, wordt de inschrijving geannuleerd en worden kosten conform de annuleringsvoorwaarden in rekening gebracht bij de klant. Ook heeft Oneness Tantra het recht de klant de toegang tot de trainingen of workshops te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.


Artikel 10 Beëindiging, opzegging en ontbinding van de overeenkomst


1. Oneness Tantra is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, te beëindigen of de overeenkomst te ontbinden indien:
- Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt;
- Oneness Tantra na het sluiten van de overeenkomst kennis neemt van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen;
- Eén van de partijen overlijdt.
2. Indien Oneness Tantra overgaat tot ontbinding van de overeenkomst dan zijn al haar vorderingen direct opeisbaar.
3. Schort Oneness Tantra de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet, de overeenkomst en/of deze voorwaarden
4. In geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement van de klant, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor klant niet vrijelijk over zijn vermogen beschikt, heeft Oneness Tantra het recht de overeenkomst te annuleren zonder dat zij daarbij schadeplichtig is.


Artikel 11 Wijzigen overeenkomst


1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen dan zullen partijen in onderling overleg tot aanpassing of aanvulling van de overeenkomst overgaan.
2. Wijziging of aanvulling van de overeenkomst is alleen mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Oneness Tantra.
3. Zonder daarmee in gebreke te komen kan Oneness Tantra een verzoek tot wijziging of aanvulling van de overeenkomst weigeren. Oneness Tantra heeft dan recht op betaling voor de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke overeenkomst.
4. Indien het noodzakelijk is om de overeenkomst of de werkzaamheden tussentijds te wijzigen door toedoen van de klant, dan is Oneness Tantra gerechtigd de overeenkomst te wijzigen.
5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door Oneness Tantra niet kan worden nagekomen ten gevolge van een omstandigheid die bij de totstandkoming van de overeenkomst niet bekend was, heeft Oneness Tantra het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig gewijzigd wordt, dat uitvoering van de overeenkomst mogelijk blijft.
6. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van een omstandigheid die aan Oneness Tantra kan worden toegerekend, dan zal Oneness Tantra geen meerkosten in rekening brengen.


Artikel 12 Uitval door Oneness Tantra


1. Bij ziekte en/of uitval aan de zijde van zal Oneness Tantra , indien mogelijk, voor gelijkwaardige vervanging zorgen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal Oneness Tantra de klant hiervan in kennis stellen. In dat geval zal Oneness Tantra met alternatieve data komen. In geval van ziekte en/of uitval heeft de klant geen recht op schadevergoeding, annulering en/of restitutie.


Artikel 13 Overmacht


1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Oneness Tantra, haar leveranciers en overige derden daaronder begrepen.
3. Oneness Tantra heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat Oneness Tantra haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Oneness Tantra heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 2 maanden duurt, dan is zowel de klant als Oneness Tantra gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst gedeeltelijk uitgevoerd is, dan heeft Oneness Tantra het recht om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De klant is dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
5. Oneness Tantra is niet verantwoordelijk voor overmacht situaties als stakingen bij de postdienst of telefoondienst of stroomuitval.


Artikel 14 Aansprakelijkheid


1. De aansprakelijkheid van Oneness Tantra is beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden bepaald is.
2. Oneness Tantra is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de klant.
3. De klant is volledig verantwoordelijk voor alle risico’s, blessures, mentaal letsel of schade, die kunnen ontstaan. Oneness Tantra kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
4. Oneness Tantra is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie, verstrekte adviezen, materialen en/of de website.
5. Oneness Tantra is niet aansprakelijk indien een klant de (veiligheids)voorschriften niet in acht neemt.
6. Oneness Tantra is alleen voor directe schade aansprakelijk. Onder directe schade wordt verstaan:
- Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Oneness Tantra aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Oneness Tantra kan worden toegerekend.
- Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de (directe) schade.
- Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
7. Oneness Tantra is niet aansprakelijk voor indirecte schade.

Hieronder wordt verstaan:
- Gederfde winst;
- Gemiste besparingen;
- Letselschade;
- Gevolgschade;
- Reputatieschade;
- Teleurgestelde verwachtingen;
8. Voor zover Oneness Tantra aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst is haar aansprakelijk beperkt tot maximaal eenmaal het factuurbedrag. Indien Oneness Tantra een verzekering hiervoor heeft, dan is haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekeraar in het voorkomende geval.
9. Bij overeenkomsten langer dan 3 maanden is de aansprakelijkheid van Oneness Tantra beperkt tot eenmaal het factuurbedrag dat de afgelopen 3 maanden in rekening is gebracht bij de klant.
10. Elke aansprakelijkheid van Oneness Tantra vervalt na 1 jaar na beëindiging van de werkzaamheden of na het ontstaan van de schade. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.
11. Oneness Tantra is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht.
12. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Oneness Tantra.


Artikel 15 Intellectueel eigendomsrechten & portretrecht


1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij Oneness Tantra.
2. Oneness Tantra behoudt zich nadrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom op verstrekte documenten, (trainings)materialen, informatie, video’s, afbeeldingen, ontwerpen etc. voor.
3. Het is klant niet toegestaan de in lid 2 bedoelde documenten, (trainings)materialen, informatie, video’s, afbeeldingen, ontwerpen etc. openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen.
4. Het is niet toegestaan om opnames te maken tijdens de Trainingen en/of workshops.


Artikel 16 Klachtenregeling


1. Een klacht over de uitvoering van de overeenkomst of de factuur dient de klant binnen 5 dagen na constatering resp. factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken bij Oneness Tantra.
2. Klachten dienen per e-mail en gemotiveerd ingediend te worden.
3. Indien de in lid 1 genoemde termijn verstreken is vervallen alle rechten ter zake.
4. Een klacht wordt binnen 3 weken afgehandeld. Indien Oneness Tantra een langere termijn nodig heeft zal zij de klant daarover (per e-mail) informeren.
5. Indien de klacht terecht is, heeft Oneness Tantra de mogelijkheid tussen aanpassing van de factuur, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de werkzaamheden, dan wel het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van de overeenkomst.


Artikel 17 Wijzigingen


1. Oneness Tantra heeft het recht de data en/of tijden van haar workshops en/of trainingen, zonder opgaaf van redenen, te wijzigen. De klant wordt over eventuele wijzigingen per e-mail geïnformeerd. Als Oneness Tantra deze data of tijden wijzigt na de inschrijving, dan heeft de klant het recht om zijn aanmelding, binnen 3 werkdagen na mededeling door Oneness Tantra, kosteloos te annuleren. Als de klant later dan 3 werkdagen na de mededeling door Oneness Tantra annuleert dan gelden de annuleringsvoorwaarden.
2. Oneness Tantra heeft het recht om de inhoud van een workshop of de Trainingen te wijzigen, zonder daarbij schadeplichtig te zijn of zonder dat de klant het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden of te beëindigen.


Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter


1. Op alle overeenkomsten, diensten, geschillen en facturen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een klant woonachtig is in het buitenland.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
3. Alle geschillen tussen partijen zullen eerst onderling beslecht worden, alvorens het voorgelegd wordt aan de bevoegde rechter.
4. Geschillen tussen Oneness Tantra en een klant waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechter.
5. Partijen hebben het recht het geschil voor te leggen bij de IMKTTA.

 

© All Rights Reserved - Oneness Tantra - 2019